Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

« powrót

 
20.07.2016

„Dostawę i montaż urządzeń klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawę i montaż urządzeń klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L”

Postępowanie nr OAD.3710-925/16
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na powyższy znak.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

1. Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10L, 66-600 Krosno Odrzańskie
2. tel. 68-383-99-10, 68-383-99-16, fax.68-383-04-55
3. Str. int. http:/www.krosno-odrz.sr.gov.pl
4. email: biuro.podawcze@krosno-odrz.sr.gov.pl
5. NIP: 926-10-16-074
6. REGON: 000325475
7. Nr konta: 66 1130 1017 0021 1002 8390 0004

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego (z zastrzeżeniem pkt XVIII-3 SIWZ) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 zwanej dalej ustawą Pzp.
Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 w/w ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L, zgodnie ze szczegółowym opisem i zakresem zawartym w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącym integralną jej część.
/CPV: 39717200-3/.
Wielkość /zakres/ zamówienia:
DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW TYPU VRF/VRV

W pomieszczeniach wykazanych w załączniku nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia należy zamontować klimatyzację typu VRF/VRV, składające się z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej, należy dobrać stosownie do wielkości pomieszczeń, należy zapewnić możliwość zdalnego sterowania za pomocą pilota, który powinien umożliwiać włączenie i wyłączenie klimatyzatora, regulację temperatury, siły nawiewu, posiadać tryb AUTO regulacji temperatury/prędkości wentylatora, a także tryb pracy samego wentylatora oraz funkcję SWING ustawiania poruszania lamelkami poziomymi.
Wymagania dla jednostek:
- funkcje RESTART, JET COOL, AUTO CLEAN, SLEEP oraz 24-godzinny timer,
- tryb: chłodzenie (również w zimie)/grzanie/wentylator/osuszanie/auto,
- filtr powietrza,
- filtr antybakteryjny,
- filtr antyalergiczny,
- funkcja gorącego startu,
- klasa energetyczna w trybie chłodzenia: co najmniej „A++”,
- funkcja automatycznego oczyszczania,
- ciśnienie akustyczne: maksymalnie 33 dB, przy średnim trybie chłodzenia,
- obudowa urządzenia winna być koloru białego lub kremowego.
Doboru urządzeń klimatyzacyjnych (ich wydajności chłodniczej/grzewczej, wskaźnika EER/COP itp.) należy dokonać według danych, zawartych w załączniku nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia.
We wszystkich przypadkach odprowadzenie skroplin z urządzeń musi zostać wykonane w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Budynek nie jest zabytkiem i nie leży w strefie zabytkowej, a system klimatyzacji należy z uwagi na funkcjonalność użytkowania wykonać w kilku układach chłodniczych. System klimatyzacji powinien zapewnić w pomieszczeniach temperaturę w okresie letnim 22-24 oC, oraz wyposażony powinien być w funkcję grzania do min -20 oC na zewnątrz.
Przy montażu urządzeń należy wykonać wszystkie prace wykończeniowe, w szczególności przekucia, malowania, łącznie z elektryczną instalacją zasilającą, uwzględniającą osobne obwody do każdego urządzenia. Obwody należy wykonać z przewodu YDY 3x2,5mm2 (w listwach elektroinstalacyjnych – istniejących lub nowych, albo ponad sufitem podwieszanym) i zakończyć je wyłącznikami różnicowo-prądowymi z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym w najbliższych rozdzielniach piętrowych, zgodnie z załączonymi schematami przebiegu instalacji.
Prace elektryczne należy wykonywać pod nadzorem osoby o odpowiednich uprawnieniach, a przebieg instalacji należy przedstawić w inwentaryzacji powykonawczej. Należy również dokonać pomiarów zainstalowanych obwodów elektrycznych oraz sprawdzenia działania zamontowanych wyłączników różnicowo-prądowych.
Instalacja klimatyzacji (tj. przewody klimatyzacyjne, przewody elektryczne, rurki skroplin itd.), łącząca jednostkę wewnętrzną z jednostką zewnętrzną, powinna być poprowadzona w nowych białych korytkach elektroinstalacyjnych PVC, których wymiary należy dobrać optymalnie do średnicy przewodów.
Pomieszczenia i miejsca prac należy przywrócić do stanu pierwotnego, m.in. dokonać wszelkich napraw uszkodzeń tynków i powłok malarskich, które wystąpią podczas prac montażowych. W ofercie należy uwzględnić wszelkie prace potrzebne do należytego wykonania zamówienia, również takie jak wykonanie niezbędnych przebić w ścianach, czy też demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych – tam gdzie występują.
1- Wykonawca przeszkoli wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń, co zostanie potwierdzone protokołem ze szkolenia.
2- Wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia powłok malarskich ścian i sufitów powstałe przy prowadzeniu prac muszą być przez wykonawcę naprawione i usunięte na jego koszt.

3- Wskazane parametry techniczne urządzeń stanowią żądania minimum.

4- Wymagany okres gwarancji – minimum 36 m-cy, maksimum 72 miesiące.

5- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6- Miejsce realizacji: Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 10 L. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt, dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i zdobył dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

7- Montaż prowadzony będzie w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace montażowe w sposób umożliwiający pracę Sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. Zamawiający wymaga, aby roboty montażowe kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu, były prowadzone po godzinie 15-tej i w soboty.

8- Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający ma możliwość krótkotrwałego przerwania prac montażowych lub czasowego ich ograniczenia, względnie zmiany kolejności.

9- Przed rozpoczęciem wykonywania prac montażowych Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo oznaczyć i zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem teren, na którym odbywać się będą prace.

10- Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego i systematycznego utrzymania czystości terenu, na którym prowadzone są prace.

11- W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

12- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności wynikających z ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) oraz rozporządzenia z dnia 08 stycznia 2016r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, w szczególności do założenia kart papierowych nowo zamontowanych urządzeń klimatyzacji.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania zamówienia: 45 dni kalendarzowych od zawarcia umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

1.1- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.
1.2- posiadania wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał dostawy związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączy dowody, czy zostały wykonane należycie. Przez dostawy związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia rozumie się wykonanie co najmniej jednej dostawy wraz z montażem klimatyzatorów naściennych o wartości co najmniej 100 000 zł brutto.
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ oraz weryfikacji wykazu, o którym mowa w pkt VI-A-6 SIWZ, zawierającego główne dostawy wskazane przez Wykonawcę, jednakże w ilości co najmniej 1 (jedna) i sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.
Do wymienionych w wykazie dostaw Zamawiający żąda załączenia dowodów (w rozumieniu paragrafu 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz. U. z 2013 r. poz. 231) potwierdzających, że każda z dostaw wskazanych w wykazie została wykonana w sposób należyty. Niespełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
1.3- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.
1.4- sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający oceni spełnienie warunku braku podstaw do wykluczenia na podstawie oświadczenia w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wymienionego w pkt VI-A-2 SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VI-A-3, 4, 5 SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a ustawy Pzp, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, przez dostarczenie oświadczeń i dokumentów, wymienionych SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie wg formuły spełnia lub nie spełnia, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ. Wykonawca spełniający warunki otrzyma ocenę SPEŁNIA, natomiast wykonawca nie spełniający któregokolwiek z warunków, z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, otrzyma ocenę NIE SPEŁNIA i zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, a jego ofertę - jako wykonawcy wykluczonego - uzna się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp. Wówczas Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków traktując łączne ich spełnienie przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
NA PODSTAWIE ART.24 UST. 1 USTAWY PZP.

A. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć poniższe oświadczenia i dokumenty:

1) oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - (wg załączonego wzoru),
2) oświadczenie wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp - (wg załączonego wzoru),
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie - (wg załączonego wzoru).

B. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą.
1. Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie VI. A- 3, 4, 5 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt B-1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Dokumenty, o których mowa wyżej, muszą być złożone w postaci oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i przetłumaczonych na język polski.
Zamawiający może żądać w/w dokumentów na podstawie art.25 i art.26 ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz. U. z 2013 r. poz. 231/.
Rozporządzenie, o którym mowa wyżej, określa również formę, w jakiej składają dokumenty Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

C. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum) w celu spełnienia warunków udziału, o których mowa w pkt V-1.1, 1.3, 1.4, oraz V-2 zobowiązani są złożyć dla każdego wykonawcy z osobna: oświadczenie, o którym mowa w pkt VI-A-1,2 oraz dokumenty, o których mowa w pkt VI-A-3,4,5 a także jeśli dotyczy – wszelkie pełnomocnictwa. W celu spełnienia warunku, o którym mowa w pkt V-1.2, oceniany będzie łączny potencjał wykonawców na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt VI-A-6. Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i odrzucenie ich oferty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
W stosunku do spółki cywilnej, Zamawiający żąda przedłożenia w ofercie pełnomocnictwa wspólników lub umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, mogą zostać wezwani przez zamawiającego do przedstawienia stosownej umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

D. W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców: zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

E. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów (w opisanym w SIWZ zakresie), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, jednakże wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

F. Grupy kapitałowe. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (w formularzu ofertowym).

G. Inne dokumenty:
1) pełnomocnictwo /jeśli dotyczy/ do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2) pisemne zobowiązanie podmiotów /jeśli dotyczy/ w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.
3) formularz ofertowy wg załączonego do SIWZ wzoru.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej i w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający wymaga, aby każdorazowo oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazywane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną były niezwłocznie potwierdzane.
3. Tryb udzielania wyjaśnień:
Każdy wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania w/w wniosków.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz umieści na stronie internetowej: http://www.krosno-odrz.sr.gov.pl
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
4. Zmiany w treści specyfikacji:
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści na stronie internetowej: http://www.krosno-odrz.sr.gov.pl
Wprowadzone zmiany są wiążące dla wykonawców, tzn. wszelkie zmiany SIWZ dokonane przez Zamawiającego oraz zmiany powstałe w wyniku udzielonych wyjaśnień do zadanych w postępowaniu pytań, winny być przez Wykonawcę uwzględnione (naniesione) w składanych przez siebie ofertach.
5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1) Aleksandra Makles
2) Wojciech Dębiński
Kontakt jest możliwy w dni robocze w godz. 8:00-15:00 w siedzibie Zamawiającego.
6. W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego porozumiewania się drogą elektroniczną wskazuje się adres poczty elektronicznej zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 5: a.makles@krosno-odrz.sr.gov.pl


VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Wszystkie kartki lub strony (w przypadku dwustronnego zadrukowania) winny być ponumerowane i trwale spięte. Błędy w numeracji nie skutkują odrzuceniem oferty. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści i sporządzona była w następującym układzie: formularz ofertowy, pełnomocnictwa /jeśli dotyczy/, wszystkie dokumenty w kolejności jak wymienione w SIWZ, pozostałe wg uznania Wykonawcy.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane/parafowane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem, podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy lub czytelnym podpisem.
5. Wszelkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za „zgodność z oryginałem” przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy /pieczątka imienna + podpis/ na każdej zadrukowanej stronie załączonej kopii.
Dokumenty w formie oryginału nie muszą zawierać podpisu i imiennej pieczęci upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, nie podlegają również zwrotowi.
Wymagane dokumenty muszą być ważne i aktualne.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty zgodnie z załącznikiem do niniejszej SIWZ.
7. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopii, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla wykonawcy.
8. Wszelkie nanoszone poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy i datowane.
9. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową wykonawcy lub opisanej w sposób umożliwiający identyfikację wykonawcy, z dopiskiem:
„Oferta na: dostawę i montaż urządzeń klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L. Nie otwierać przed dniem 28.07.2016r. do godz. 10:00” oraz dodatkowo dokładny adres i miejsce złożenia oferty zgodnie z wymogiem określonym w pkt XI-1 niniejszej SIWZ. W przypadku braku ww. danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
10. Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku niewłaściwego zabezpieczenia w/w informacji przez Wykonawcę w ofercie, ryzyko ich upublicznienia spoczywa na wykonawcy. Wykonawca może w szczególny sposób zabezpieczyć w ofercie w/w informacje, np. poprzez umieszczenie informacji w oddzielnej kopercie wpiętej do oferty.
11. Ponadto oferta winna spełniać wymogi ustawy Pzp.
12. Wykonawca może dokonać zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
Zmiany oferty (lub powiadomienie o wycofaniu oferty) winny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta (w sposób wskazany powyżej w pkt X-9). Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta (lub powiadomienie o wycofaniu) należy odpowiednio opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY w postępowaniu nr OAD. 3710-925/16” (lub „WYCOFANIE OFERTY w postępowaniu nr OAD.3710-925/16”) i zaznaczyć nr zmiany w przypadku ich większej ilości.
13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
14. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim pok. 18, do dnia 28.07.2016r. do godz. 10:00.
2- Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem daty i godziny złożenia.
3- Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwraca zgodnie z art. 84 ustawy Pzp.
4- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nieoznaczonych wyraźnie i nie zaadresowanych zgodnie z warunkami niniejszej specyfikacji.
5- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L w pok. 103, I p.), w dniu 28.07.2016r. o godz. 10:30.
7- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Podczas otwarcia ofert podaje się; nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. W przypadku, gdy oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek zamawiający prześle mu w/w informacje.
8- Zamawiający udostępni po otwarciu oferty do wglądu, jednakże po ówczesnym sprawdzeniu, czy nie zaistniała sytuacja, o której mowa w pkt X-10 niniejszej siwz.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Wykonawca określi cenę ryczałtową przedmiotu zamówienia w złotych polskich, która obejmować będzie wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca w przedstawionej ofercie zaoferuje cenę ryczałtową uwzględniając wszystkie koszty, narzuty i upusty związane z wykonaniem przedmiotu umowy (nie dopuszcza się rabatów rzeczowych), obejmującą należny podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3. Cena ryczałtowa winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Ceną oferty jest cena w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy Pzp.
5. Sposób obliczania ceny oferty:
Ilość danej pozycji x cena jedn. brutto poz. = wartość brutto pozycji / po zaokrągleniu
do drugiego miejsca po przecinku/.
Wartość brutto oferty jest sumą wartości brutto poszczególnych pozycji.
Ostateczna cena oferty, wynikająca z powyższego sposobu liczenia, winna być wpisana w formularz ofertowy, jako cena brutto z należnym podatkiem i tak określona całkowita cena ofertowa brutto, pozwoli na badanie i ocenę ofert oraz posłuży do ich porównania.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w formie przelewów w złotych polskich na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, zawierającej wycenę poszczególnych pozycji zamówienia.
7. Zamawiający doliczy VAT w sytuacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.
8. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 w/w ustawy. Oferta zawierająca omyłki inne niż te, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ustawy Pzp.

XIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY.
Kryteria wyboru wraz z ich znaczeniem oraz sposób oceny ofert:

1. Kryteria wyboru ofert:
a) cena - 90 %
b) okres gwarancji - 10 %
/w przedziale od 36 m-cy do 72 m-ce/

2. Opis sposobu oceny ofert: Oferty oceniane będą w systemie punktowym (maksymalna liczba punktów wynosi 100), wg następujących zasad:
a) oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną liczbę punktów: 90
b) oferta z najdłuższym okresem gwarancji, określonym w miesiącach, otrzyma maksymalną liczbę punktów: 10

Sposób obliczenia wartości punktowej oferty:
Wartość punktowa kryterium "cena" jest obliczona wg wzoru:
C = (Cn : Cob) x 90
gdzie: C - ilość punktów przyznanych ofercie
Cn - najniższa zaoferowana cena
Cob - cena zaoferowana w ofercie badanej
Wartość punktowa kryterium "okres gwarancji" jest obliczona wg wzoru: T = (Gn : Go) x 10
gdzie: G - ilość punktów przyznanych ofercie
Gn – najdłuższy okres gwarancji
Go – wielkość okresu gwarancji obliczanej oferty
3. Łączna liczba punktów wynikająca z sumy punktów uzyskanych w kryterium " cena" i kryterium "okres gwarancji" stanowi punktową ocenę całej oferty.

4. w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu gwarancji dłuższego niż 72 m-ce, Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 72 m-cy, natomiast w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu gwarancji krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci.

5. Zamówienie będzie realizował Wykonawca, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

6. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone przez zamawiającego.

W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
W przypadku wątpliwości, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zamawiający skorzysta z możliwości jej sprawdzenia zgodnie z art. 90 ustawy Pzp.
Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej, a także powiadamiając każdego z wykonawców pisemnie.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1- Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
2- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4- W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy Pzp wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 KC.

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umowy w jednej z form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach, o których mowa w art.148 ust.1 pkt 2-5, wybrany w wyniku postępowania Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia stosownego dokumentu zawierającego w szczególności określenie przetargu (jego nazwę), nazwę Wykonawcy, Zamawiającego i Gwaranta, wysokość gwarantowanej /poręczanej/ kwoty zabezpieczenia, termin ważności gwarancji (poręczenia) oraz zobowiązanie gwaranta /poręczyciela/ do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty należności na pierwsze żądanie Zamawiającego.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 66 1130 1017 0021 1002 8390 0004 z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Postępowanie nr OAD. 3710-925/16”.
Szczegółowe zasady pobierania i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są w Dziale IV art. 147 do 151 wyżej powołanej ustawy.
Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości winno nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy.

XVI. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY.

1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji, stanowiący integralną jej część.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie umowy.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej regulują przepisy zawarte w dziale VI ustawy Pzp.
3. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.
4. W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej tzw. „progu unijnego”, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności dotyczących: a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; b) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; c) wykluczenia odwołującego sie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; d) odrzucenia oferty odwołującego się Wykonawcy.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
8. Na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie postanowienia Ustawy „Prawo zamówień publicznych”, Kodeksu Cywilnego i przepisów wykonawczych wydanych dotychczas.

XVIII. INFORMACJE DODATKOWE.

1. Zamawiający nie przewiduje sytuacji, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ustawy Pzp.Załączniki do SIWZ nr:
1- wzór umowy i opis przedmiotu zamówienia
2- formularz ofertowy
3- oświadczenie z art. 22 pzp
4- oświadczenie z art. 24 pzp
5- wykaz zamówień
6- wzór zobowiązania podmiotu trzeciego /jeśli dotyczy/

Zatwierdzam. Dyrektor Sądu Rejonowego w Krośnie Odrz. – Radosław Syty: …………...................................
/data i podpis kierownika jednostki/

« powrót