Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
08.08.2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Krosno Odrzańskie, 8.08.2016r.
Postępowanie nr OAD.3710-925/16

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 z poz. 2164), zwanej dalej Ustawą Pzp Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn:
„Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L”
 
27.07.2016

Zmiana_ogloszenia_Numer ogłoszenia: 161565 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 146283-2016 z dnia 2016-07-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krosno Odrzańskie
Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L
Termin składania ofert: 2016-07-28
________________________________________
Numer ogłoszenia: 161565 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 146283 - 2016 data 20.07.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10L, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 0-68 383 99 10, fax. 0-68 383 04 55.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L, pok. nr 103.
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L, pok. nr 103.
 
20.07.2016

„Dostawę i montaż urządzeń klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawę i montaż urządzeń klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L”

Postępowanie nr OAD.3710-925/16
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na powyższy znak.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

1. Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10L, 66-600 Krosno Odrzańskie
2. tel. 68-383-99-10, 68-383-99-16, fax.68-383-04-55
3. Str. int. http:/www.krosno-odrz.sr.gov.pl
4. email: biuro.podawcze@krosno-odrz.sr.gov.pl
5. NIP: 926-10-16-074
6. REGON: 000325475
7. Nr konta: 66 1130 1017 0021 1002 8390 0004

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego (z zastrzeżeniem pkt XVIII-3 SIWZ) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 zwanej dalej ustawą Pzp.
Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 w/w ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L, zgodnie ze szczegółowym opisem i zakresem zawartym w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącym integralną jej część.
/CPV: 39717200-3/.
Wielkość /zakres/ zamówienia:
 
02.12.2014

Usługa sprzątania pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L i terenu zewnętrznego przynależnego do budynku

Usługa sprzątania pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L i terenu zewnętrznego przynależnego do budynku

Krosno Odrzańskie: Usługa sprzątania pomieszczeń i terenu zewnętrznego
budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L OA-
226-1304/14
Numer ogłoszenia: 249443 - 2014; data zamieszczenia: 02.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
26.11.2014

Nazwa zamówienia: Usługi ochroniarskie, monitoringu oraz konserwacji systemów Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim i Gubinie

Nazwa zamówienia: Usługi ochroniarskie, monitoringu oraz konserwacji systemów Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L oraz Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Wydziały Zamiejscowe z siedzibą w Gubinie przy ul. Piastowskiej 16

OA-226-1291/14
 
21.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- roboty budowlane