Rodzina 500+

POPUP

ZARZĄDZENIE nr 27/2021

                         Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim                                  

 z 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany organizacji obsługi bezpośredniej Interesantów

w okresie od 27 kwietnia  2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

 

na podstawie:

 -  art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i b w zw. z art. 9a § 1 w zw. z art. 8 pkt 2 oraz art. 31a § 1 pkt 1 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 365)

 -  art. 2 ust 2 oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374),

 kierując się zapewnieniem bezpieczeństwa Pracowników Sądu oraz osób przebywających w obiektach Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w związku ze stanem epidemii zakażeniami wirusem SARS CoV -2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zarządza się co następuje:

                                                                                                       § 1

W okresie od  27 marca  2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. ogranicza się funkcjonowania Biura Podawczego oraz przyjmowanie dokumentów przez inne komórki organizacyjne Sądu poprzez zastąpienie bezpośredniej obsługi Interesantów na rzecz obsługi zdalnej, poprzez przyjmowanie dokumentów za pośrednictwem:

 a) skrzynek na korespondencję znajdujących się przed budynkami sądu opróżnianych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30, 11:30, 14:00;

 b ) poczty, firm kurierskich oraz poczty elektronicznej na adresy e - mail:

administracja@krosno-odrz.sr.gov.pl

rodzinny@krosno-odrz.sr.gov.pl

cywilny@krosno-odrz.sr.gov.pl

karny_2@krosno-odrz.sr.gov.pl

karny_7@krosno-odrz.sr.gov.pl

ksiegi.k@krosno-odrz.sr.gov.pl

ksiegi.g@krosno-odrz.sr.gov.pl

ksiegowosc@krosno-odrz.sr.gov.pl

kuratorzy.k.krosno@krosno-odrz.sr.gov.pl

kuratorzy.r.krosno@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

                                                                                                         § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor                                                                                          Prezes

       Sądu Rejonowego                                                                         Sądu Rejonowego

 

         wz Aneta Butyńska                                                                       Monika Zawartowska

 


 
 

                                   Zarządzenie nr 17

                             z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie częściowego odwołania rozpraw w Wydziale I Cywilnym

 

 1. Na podstawie art. 22 par. 1 pkt. 1 lit. a i b w zw. z art. 9a par. 1 zw. z art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2020 r. poz. 365 ze zm), z uwagi na rozprzestrzeniające się zachorowania na wirusa Covid-19 w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim, w celu ochrony zdrowia pracowników sądu, jak również podsądnych, oraz z uwagi na brak możliwości zapewnienia obsługi sekretarskiej zarządzam odwołanie rozpraw, które miały być prowadzone w Wydziale I Cywilnym:
  1. przez  SSR Macieja Kęsy dnia 29.03.2021 r.
  2. przez SSR Macieja Kęsy dnia 31.03.2021 r.
  3. przez SSR Marię Nowak dnia 31.03.2021 r. (za wyjątkiem sprawy IC 486/20,)
  4. przez SSR Arletę Miszczyk  dnia 01.04.2021 r.
  5. przez SSR Danutę Grzelak dnia 01.04.2021 r.
  6. przez SSR Macieja Kęsy dnia 07.04.2021 r.
  7. przez SSR Marię Nowak dnia 07.04.2021 r.
  8. przez SSR Arletę Miszczyk  dnia 08.04.2021 r.
  9. przez SSR Danutę Grzelak dnia 08.04.2021 r.
  10. przez SSR Danutę Grzelak dnia 09.04.2021 r.
  11. oraz licytację prowadzone przez ref. M. Mielcarek-Krawczyk dnia 09.04.2021 r.
 2. o odwołaniu posiedzeń powiadomić: wszystkie wezwane lub zawiadomione strony, pełnomocników – telefonicznie,
 3. zarządzenie umieścić na stronie internetowej Sądu i przesłać do wszystkich sędziów w nim wymienionych,
 4. zamieścić informację na wokandach w budynku Sądu,
 5. kopie zarządzenia dołączyć do każdej ze spraw,
 6. wykonanie zarządzenia powierzam Urzędnikom I Wydziału Cywilnego,
 7. po wykonaniu akta przedłożyć sędziom referentom.

Prezes Sądu Rejonowego

w Krośnie Odrzańskim

SSR Monika Zawartowska


 

 

 


Obowiązujace zasady zwiazane z COVID 

Wejście na teren obiektów Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

będzie możliwe jedynie po wykazaniu powodu wizyty (wezwanie na rozprawę, zawiadomienie o rozprawie lub posiedzeniu jawnym, publikacja orzeczenia umówiona wizyta w celu zapoznania się z aktami sprawy, umówione spotkanie w sprawie skargi lub w innej sprawie administracyjnej itp.).

Biuro Podawcze i Biura Podawcze Ksiąg Wieczystych będą przyjmować korespondencję w dniach urzędowania Sądu w godzinach

od 9:00 do 11:30, a następnie od 12:30 do 15:00;

Kasa sądu jest nieczynna do odwołania

(opłat można dokonywać na rachunki bankowe lub w bydynkach sądu za pośrednictwem opłatomatów przy użyciu kart płatniczych) 

 

Zapoznanie z aktami sprawy odbywa się w wyznaczonym pomieszczeniu Sądu, po uprzednim telefonicznym lub mejlowym umówieniu terminu.

 Powód wizyty należy przedstawić ochronie budynku. Ochrona wpuści osoby zainteresowane nie wcześniej niż 10 minut przed godziną posiedzenia/rozprawy/wizyty.

 Osoby wchodzące do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim podlegają obowiązkowi mierzenia temperatury, dezynfekcji rąk oraz zakrywania nosa i ust własną maseczką ochronną

 

 Nie przeprowadza się bezpośredniej obsługi Interesantów w sekretariatach Wydziałów, a korespondencja winna być składana przez Biuro Podawcze co najmniej 24 godziny przed terminem rozprawy/posiedzenia celem umożliwienia jej przejścia procedury kwarantanny

 

Przed kontaktem z Sądem Rejonowym w Krośnie Odrzańskim prosimy koniecznie zapoznać się ze wszystkimi ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA, które dostępne są po kliknięciu na poniższy odnośnik:

  ORGANIZACJA OBSŁUGI INTERESANTÓW

W SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

  [KLIKNIJ TUTAJ]

 * * *

PRZYPOMINAMY, ŻE KONTAKT z WYDZIAŁAMI SĄDU ODBYWA SIĘ TELEFONICZNIE LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ