Rodzina 500+

Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH W RAMACH SPRAWOWANIA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

1

Tożsamość Administratora

Administratorem Danych jest: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L, 66-600 Krosno Odrzańskie.

2

Dane kontaktowe Administratora

Telefon kontaktowy do Sądu: 68 410 88 00; 68 410 88 01; 68 383 99 10;  

e-mail: biuro.podawcze@krosno-odrz.sr.gov.pl

3

Kontakt w sprawie przetwarzania danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować za pośrednictwem e-mail: administracja@krosno-odrz.sr.gov.pl

4

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania sądowego w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO, jest art. 6 ust. 1 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.

5

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

6

Czasookres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia, które określa warunki i zakres przechowywania akt w sądzie przez okres niezbędny ze względu na rodzaj i charakter spraw, terminy przedawnienia, interesy osób biorących udział w postępowaniu i znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródła informacji oraz warunki i tryb przechowywania i przekazywania akt archiwom państwowym, a także warunki i tryb niszczenia akt po upływie okresu ich przechowywania.

7

Prawa osób fizycznych, których przetwarzanie dotyczy

Posiada Pani/Pan prawo do:

dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest uregulowane na podstawie odrębnych przepisów; usunięcia danych – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów; ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów; wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Zgodnie z art. 175 dc ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych, w rejestrach sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych nie stosuje się przepisów art. 15 (prawo dostępu do danych), art. 16 - w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania, oraz art. 18 (prawo do ograniczenia przetwarzania) i art. 19 (informowanie o sprostowaniu) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

8

Prawo wniesienia skargi w przedmiocie przetwarzania danych

W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że Sąd przetwarza dane dotyczące Pani/Pana niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, który sprawuje nadzór nad przetwarzaniem danych w postępowaniach sądowych toczących się przed Sądem Rejonowym w Krośnie Odrzańskim (właściwość zgodnie z art. 175dd ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych)

9

Informacja o obowiązku podania danych

Obowiązek podania danych w postępowaniach sądowych wynika z przepisów prawa.

10

Przekazywanie danych poza obszar EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z wyjątkiem sytuacji wskazanych prawem.

11

Automatyczne podejmowanie decyzji/profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.