Rodzina 500+

Klauzula informacyjna - monitoring

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZAKRESIE ZASTOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

1

Tożsamość Administratora

Administratorem Danych zebranych w wyniku stosowania monitoringu wizyjnego na terenie Sądu  jest: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L, 66-600 Krosno Odrzańskie reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

2

Dane kontaktowe Administratora

Telefon kontaktowy do Sądu: 68 410 88 00; 68 410 88 01; 68 383 99 10; 

e-mail: biuro.podawcze@krosno-odrz.sr.gov.pl

3

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych

Prezes Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim oraz Dyrektor Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Sylwii Kochman. Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan skontaktować się za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego: wysyłając e-mail na adres: iod@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za wyjątkiem spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

4

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu: zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustaw: art. 54 §2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych; art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO, jest art. 6 ust. 1 lit. e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

5

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 

6

Czasookres przechowywania danych

Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 30 dni, niemniej jednak czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Nagrania dotyczące incydentów mogą być przechowywane dłużej niż wyżej wskazany okres czasu – do czasu wyjaśnienia sprawy lub zakończenia odpowiednich postępowań.

7

Prawa osób fizycznych, których przetwarzania dotyczy

Posiada Pani/Pan prawo do:

ü  dostępu do treści swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się jakie dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu),

ü  prawo ich sprostowania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących),

ü  usunięcia (prawo przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi),

ü  ograniczenia przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może przetwarzać dane tylko w zakresie przechowywania. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania),

ü  prawo do przenoszenia danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania – brak przesłanek do tego rodzaju sposobu przetwarzania danych w Sądzie),

ü  prawo wniesienia sprzeciwu (po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami),

ü  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

9

Informacja o źródle pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe zebrane w wyniku zastosowania monitoringu pochodzą od osoby, której przetwarzanie dotyczy.

10

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Przebywanie na terenie Sądu jest równoznaczne z koniecznością przetwarzania wizerunku osoby fizycznej.