Rodzina 500+

Klauzula informacyjna - zleceniobiorcy

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zleceniobiorców / Firm zewnętrznych

1

Tożsamość Administratorów

Administratorem Danych jest: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L, 66-600 Krosno Odrzańskie reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

2

Dane kontaktowe Administratorów

Telefon kontaktowy do Sądu: 68 410 88 00; 68 410 88 01; 68 383 99 10; 

e-mail: biuro.podawcze@krosno-odrz.sr.gov.pl

3

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych

Prezes Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim oraz Dyrektor Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Sylwii Kochman. Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan skontaktować się za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego: wysyłając e-mail na adres: iod@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za wyjątkiem spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

4

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania współpracy w ramach umowy oraz jej kontynuowania. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO, jest art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

art. 6 ust. 1 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

5

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umów powierzenia danych osobowych.  

6

Czasookres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej umowy oraz w okresie przechowywania dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.

7

Prawa osób fizycznych, których przetwarzania dotyczy

Posiada Pani/Pan prawo do:

ü  dostępu do treści swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się jakie dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu),

ü  prawo ich sprostowania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących),

ü  usunięcia (prawo przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi),

ü  ograniczenia przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może przetwarzać dane tylko w zakresie przechowywania. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania),

ü  prawo do przenoszenia danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania – brak przesłanek do tego rodzaju sposobu przetwarzania danych w Sądzie),

ü  prawo wniesienia sprzeciwu (po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami),

ü  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

9

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości zawarcia umowy.