Rodzina 500+

Deklaracja dostępności

 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.krosno-odrz.sr.gov.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 12 września 2006 r.
 • Data ostatniej aktualizacji: 16 sierpnia 2023 r.

Treści pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niżej wskazanych niezgodności lub wyłączeń.

Treści niedostępne

Z uwagi na prowadzenie strony internetowej przed dniem 23 września 2018 r., serwis zawiera dokumenty, które są skanami oryginalnych dokumentów. Dokumenty te mogą nie posiadać dobrze zaznaczonej logicznej struktury. W miarę możliwości są one poprawiane. Do dokumentów zamieszczanych po dniu 23 września 2020 r. będą stosowane aktualnie obowiązujące przepisy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 14.09.2023 r.
Deklarację sporządzono po przeglądzie aktualnie użytkowanej strony internetowej.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: -

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Sąd powinien zapewnić dostępność cyfrową, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Sąd powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli Sąd nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej, niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Żądanie powinno zawierać:

1) dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
2) wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, które mają być dostępne cyfrowo;
3) wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
4) wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Dane kontaktowe

 • Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 L, 66-600 Krosno Odrzańskie.
 • Osobą do kontaktu jest Pan Wojciech Dębiński, adres poczty elektronicznej administracja@krosno-odrz.sr.gov.pl numer telefonu 68 410 88 02.

Skargi i odwołania

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę.

Skargę można złożyć do Prezes Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną na adres:

 • Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 L, 66-600 Krosno Odrzańskie
 • e-mail: prezes@krosno-odrz.sr.gov.pl
 • Telefon: 68 410 88 02

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich – adres strony internetowej https://www.rpo.gov.pl/

Skróty klawiaturowe

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim usytuowany przy ulicy Piastów 10 L:

 1. Budynek, w którym mieści się siedziba Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 2. Do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Piastów. Wejście główne oraz oddalone o ok 30 m wejście boczne przy którym jest parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych i bezpośrednim dojazdem do windy umożliwiającej komunikację między kondygnacjami. Przy wejściu znajduje się dzwonek przywołujący pracowników ochrony. Wejście główne nie posiada wejścia dostosowanego dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 3. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
 5. Stanowisko ochrony znajduje się po prawej stronie schodów od wejścia głównego. Za drzwiami głównego wejścia do budynku znajduje się strefa bezpieczeństwa i kontroli, obsługiwana przez pracowników ochrony. 
 6. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach budynku.
 7. W budynku jest winda, do której zapewniony jest dojazd z poziomu parkingu. Drzwi windy są automatyczne przesuwne, a sygnalizacja optyczna umożliwia łatwą identyfikację dźwigu oraz informacje o położeniu kabiny. Panel przycisków w kabinie windy znajduje się po prawej stronie kabiny, na wysokości ok. 1 m odległości od podłogi. Przyciski w windzie są dobrze widoczne, dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a, przyjęcie wezwania sygnalizowane jest ich podświetleniem i sygnalizacją dźwiękową.
 8. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

 

Budynek Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Wydziały Zamiejscowe w Gubinie usytuowany przy ulicy Piastowskiej 16:

 1. Budynek Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Wydziały Zamiejscowe w Gubinie nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 2. Budynek jest obiektem zabytkowym i posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym.
 3. Stanowisko ochrony znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
 4. W budynku brak jest windy i toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W budynkach Sądu Rejonowego nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego.

W budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, w Biurze Podawczym, znajduje się stanowisko przystosowane do obsługi osób słabosłyszących oraz niesłyszących za pośrednictwem pętli indukcyjnej.