Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

« powrót

Biultetyn Informacji Publicznych
18.05.2015
Biultetyn Informacji Publicznych

Zarządzenie nr 8/2015 z 12 maja 2015r.

Zarządzenie nr 8/2015

z 12 maja 2015r.

w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

 

 

Zarządzenie nr 8/2015

z 12 maja 2015r.

 

w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013 poz. 427  ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§1

 1. Tworzy się w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim  Internetowy Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim - zwany dalej Portalem Orzeczeń,  

który będzie funkcjonował od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

Publikacji w Portalu Orzeczeń będą podlegać prawomocne i nieprawomocne orzeczenia wraz z uzasadnieniami wydane po wejściu w życie niniejszego zarządzenia.

 1. Publikacji w Portalu Orzeczeń podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim,  za wyjątkiem orzeczeń wydanych w sprawach dotyczących:

1)    spraw małżeńskich, za wyjątkiem spraw dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych;

2)    postępowania w sprawach rodzinnych oraz w sprawach opiekuńczych, w tym w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi, sprawach z zakresu opieki i kurateli, o przysposobienie, o odebranie osoby, za wyjątkiem spraw alimentacyjnych;

3)     ochrony dóbr osobistych;

4)     ubezwłasnowolnienia;

5)    postępowania prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264);

6)    sprawach, w których posiedzenie odbywa się w całości lub w części przy drzwiach zamkniętych oraz sprawach rozpoznawanych z wyłączeniem jawności;

7)     postępowania w sprawach nieletnich;

8)    postępowania, w którym orzeczono środki związane z poddaniem sprawcy próbie, określone w art. 72 § 1 pkt 6, 6a, 7a i 7b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) - zwanej dalej „Kodeksem karnym";

9)    przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, za wyjątkiem art. 148, 155, 156, 157, 158 - 160, 162 Kodeksu karnego;

10) przestępstw przeciwko wolności, za wyjątkiem art. 189 § 1 i 2, 190, 190a § 1 i 2 i 191 Kodeksu karnego;

11)przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania;

12)przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

13)przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, za wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu karnego;

14)spraw, w których orzeczono środki zabezpieczające oraz w każdym przypadku, gdy postępowanie zostanie umorzone z powodu niepoczytalności sprawcy;

15)przestępstwa uregulowanego w art. 255a Kodeksu karnego;

16)postępowania wykonawczego w sprawach karnych;

17)lustracji;

18)zastosowania prawa łaski;

19)postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.);

20)postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.);

21)postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. Nr 231, poz. 1375 ze zm.);

22)postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.);

23)postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 ze zm.);

24)postępowaniu dotyczącym naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu prowadzonym na podstawie art. 18 3d ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.);

25)spraw w przedmiocie tajemnicy bankowej;

26)orzeczeń uzupełniających i dotyczących kwestii incydentalnych, np. w przedmiocie zawieszenia   postępowania,    dowodów   rzeczowych,    zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet kary , zastosowania środków zapobiegawczych i innych środków przymusu .

 1. Sędzia sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału może podjąć decyzję o publikacji w Portalu Orzeczeń orzeczenia, które spełnia przesłanki wyłączenia publikacji ujęte w ust. 2, w wypadku, gdy uzna opublikowanie orzeczenia za celowe z uwagi na poruszany w sprawie doniosły problem prawny albo zagadnienie wywołujące zainteresowanie społeczne.
 2. Publikacji w Portalu Orzeczeń nie podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim,  nie spełniające przesłanki wyłączenia określonej w ust.2, których publikacja byłaby sprzeczna z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Sędzia Sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału zamieszcza informację o wyłączeniu publikacji orzeczenia na Karcie Kwalifikacyjnej Orzeczenia lub pieczęci, stanowiących Załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.
  1. Proces publikacji składa się z następujących etapów:
   1. importu orzeczeń z systemu Sędzia 2
   2. automatycznej anonimizacji;
   3. weryfikacji poprawności automatycznej anonimizacji;
   4. uzupełniania pól: hasło tematyczne i podstawa prawna;
   5. zatwierdzania publikacji orzeczenia.

6.   Opublikowane orzeczenie dostępne jest w Portalu Orzeczeń pod adresem:
www.orzeczenia.ms.gov.pl.

 

§2

1.     Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu Orzeczeń Prezes Sądu
Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, Przewodniczącego Wydziału Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim wyznacza w każdym Wydziale dwie osoby odpowiedzialne za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń.

2.  Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń należy:

 1. sprawdzenie wyników automatycznej anonimizacji;
 2. wprowadzenie hasła tematycznego i podstawy prawnej orzeczenia;
 3. przedstawienie orzeczenia do publikacji Kierownikowi Sekretariatu;
 4. niezwłoczne zgłaszanie Zespołowi, o którym mowa w § 6 Zarządzenia, potrzeby

         aktualizacji     listy     haseł     tematycznych,     drogą         

     elektroniczną     na     adres: info@krosno-odrz.sr.gov.pl

 1. prowadzenie zbioru Kart Kwalifikacyjnych Orzeczeń, o którym mowa w § 5   Zarządzenia.

 

§3

 1. Sędzia sprawozdawca, a jeżeli nie jest to możliwe Przewodniczący Wydziału wypełnia Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia albo pieczęć, według wzorów określonych w Załącznikach Nr 1 i 2 do Zarządzenia.
 2. Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia sędzia sprawozdawca pozostawia w aktach sprawy z chwilą oddania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
 3. Sędzia sprawozdawca lub Przewodniczący Wydziału może również wypełnić pieczęć umieszczoną w aktach podręcznych, w treści której zawrze hasło tematyczne orzeczenia, jego podstawę prawną oraz informację o skierowaniu orzeczenia do publikacji w Portalu Orzeczeń.
 4. Aktualna lista haseł tematycznych jest publikowana na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych przez Informatyka Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim  na wniosek Zespołu, o którym mowa w § 6 Zarządzenia.

 

§4

 1. Kierownicy Sekretariatów Wydziałów Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim  dokonują ostatecznej weryfikacji zanonimizowanego orzeczenia z uzasadnieniem.
 2. Publikacja następuje po zatwierdzeniu procesu anonimizacji przez Kierownika Sekretariatu Wydziału.

 

§5

Karty Kwalifikacyjne Orzeczeń tworzą zbiór tych kart, który jest przechowywany w poszczególnych Sekretariatach Wydziałów Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim .

 

§6

1. Nad prawidłowym działaniem Portalu Orzeczeń pod względem merytorycznym i informatycznym nadzór sprawuje Zespół, w składzie:

 1. Maria Nowak  - Prezes Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim,
 2. Aleksandra Makles  - Urzędnik Oddziału Administracyjno- Finansowego  Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim,

3. Wojciech Dębiński  - Administrator Systemu Informatycznego w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim .

 

§7

Zasady udostępnienia informacji zawartych w orzeczeniach zamieszczanych w Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim  są zgodne z wytycznymi zawartymi w Regułach anonimizacji stanowiącymi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

 

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w  Krośnie Odrzańskim.

« powrót