Rodzina 500+

STRONA GŁÓWNA

ZARZĄDZENIE nr 22/2021

 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim   

z 07 kwietnia 2021 r.

 w sprawie zmiany organizacji obsługi bezpośredniej Interesantów

w okresie od  7 kwietnia  2021 r. do 12 kwietnia 2021 r.

 na podstawie:

 -  art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i b w zw. z art. 9a § 1 w zw. z art. 8 pkt 2 oraz art. 31a § 1 pkt 1 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 365)

 -  art. 2 ust 2 oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374),

 kierując się zapewnieniem bezpieczeństwa Pracowników Sądu oraz osób przebywających w obiektach Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w związku ze stanem epidemii zakażeniami wirusem SARS CoV -2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zarządza się co następuje:

 

§ 1

W okresie od  7 kwietnia  2021 r. do 12 kwietnia 2021 r. ogranicza się funkcjonowania Biura Podawczego oraz przyjmowanie dokumentów przez inne komórki organizacyjne Sądu poprzez zastąpienie bezpośredniej obsługi Interesantów na rzecz obsługi zdalnej, poprzez przyjmowanie dokumentów za pośrednictwem:

 a) skrzynek na korespondencję znajdujących się przed budynkami sądu opróżnianych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30, 11:30, 14:00;

 b ) poczty, firm kurierskich oraz poczty elektronicznej na adresy e - mail:

administracja@krosno-odrz.sr.gov.pl

rodzinny@krosno-odrz.sr.gov.pl

cywilny@krosno-odrz.sr.gov.pl

karny_2@krosno-odrz.sr.gov.pl

karny_7@krosno-odrz.sr.gov.pl

ksiegi.k@krosno-odrz.sr.gov.pl

ksiegi.g@krosno-odrz.sr.gov.pl

ksiegowosc@krosno-odrz.sr.gov.pl

kuratorzy.k.krosno@krosno-odrz.sr.gov.pl

kuratorzy.r.krosno@krosno-odrz.sr.gov.pl

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                   

 

              Dyrektor                                                                Prezes

       Sądu Rejonowego                                                    Sądu Rejonowego

 

          Radosław Syty                                                    Monika Zawartowska

    

 


 

Zarządzenie nr 17

z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie częściowego odwołania rozpraw w Wydziale I Cywilnym

 1. Na podstawie art. 22 par. 1 pkt. 1 lit. a i b w zw. z art. 9a par. 1 zw. z art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2020 r. poz. 365 ze zm), z uwagi na rozprzestrzeniające się zachorowania na wirusa Covid-19 w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim, w celu ochrony zdrowia pracowników sądu, jak również podsądnych, oraz z uwagi na brak możliwości zapewnienia obsługi sekretarskiej zarządzam odwołanie rozpraw, które miały być prowadzone w Wydziale I Cywilnym:
  1. przez  SSR Macieja Kęsy dnia 29.03.2021 r.
  2. przez SSR Macieja Kęsy dnia 31.03.2021 r.
  3. przez SSR Marię Nowak dnia 31.03.2021 r. (za wyjątkiem sprawy IC 486/20,)
  4. przez SSR Arletę Miszczyk  dnia 01.04.2021 r.
  5. przez SSR Danutę Grzelak dnia 01.04.2021 r.
  6. przez SSR Macieja Kęsy dnia 07.04.2021 r.
  7. przez SSR Marię Nowak dnia 07.04.2021 r.
  8. przez SSR Arletę Miszczyk  dnia 08.04.2021 r.
  9. przez SSR Danutę Grzelak dnia 08.04.2021 r.
  10. przez SSR Danutę Grzelak dnia 09.04.2021 r.
  11. oraz licytację prowadzone przez ref. M. Mielcarek-Krawczyk dnia 09.04.2021 r.
 2. o odwołaniu posiedzeń powiadomić: wszystkie wezwane lub zawiadomione strony, pełnomocników – telefonicznie,
 3. zarządzenie umieścić na stronie internetowej Sądu i przesłać do wszystkich sędziów w nim wymienionych,
 4. zamieścić informację na wokandach w budynku Sądu,
 5. kopie zarządzenia dołączyć do każdej ze spraw,
 6. wykonanie zarządzenia powierzam Urzędnikom I Wydziału Cywilnego,
 7. po wykonaniu akta przedłożyć sędziom referentom.

Prezes Sądu Rejonowego

w Krośnie Odrzańskim

SSR Monika Zawartowska


 

Zarządzenie Nr 52/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie odwołania zarządzenia nr 50 z dnia 16 września 2020 

Na podstawie:

-      art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i b w zw. z art. 9a § 1 w zw. z art. 8 pkt 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365 ze zm.),

-      art. 1 ust. 13 oraz art. 14 a ust. 4 i 9 w zw. z art. 15 zzs ust. 1 i 6 ustawy z  31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 568),

 zarządzam, co następuje:

 §1

 uchylam § 1 pkt. 1 i 2 zarządzenia nr 50 Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim     z 16 września 2020 r. w sprawie działań podjętych w związku z zakażeniami wirusem             SARS CoV-2;

   § 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 września 2020 r. i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej sądu oraz na tablicach informacyjnych w budynkach sądu w Krośnie Odrzańskim    i w Gubinie.

         

                                                                                 Prezes   Sądu Rejonowego

                                                                                         /-/  

                                                                                Przemysław W. Radzik

 


 

Zarządzenie Nr  50

Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

z dnia 16 września 2020 r.  

w spawie działań podjętych w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2

 

 

Na podstawie:

- art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i b w zw. z art. 9a § 1 w zw. z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020r., poz. 365)  oraz

- art. 1 ust. 13 oraz art. 14 a ust. 4 i 9 w zw. z art. 15 zzs ust. 1 i 6  ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 14 a ust. 4 i 9 w zw. z art. 15 zzs ust. 1 i 6 tej ustawy ( Dz. U. poz. 568),

 

§ 1

 1. Polecam w okresie od 16.09.2020 r. do odwołania zamknięcie Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.
 2. polecam przekazać wszelkie sprawy pilne do  rozpoznania do Wydziału IV Zamiejscowego Karnego w Gubinie,
 3. polecam odwołanie na okres 10 dni tj. do dnia 25 września 2020 r. włącznie, wszelkich rozpraw i posiedzeń w Wydziale II Karnym.
 4. polecam przejęcie dyżuru tygodniowego w okresie od 16.09.2020 r. – 18.09.2020 r. SSR Katarzynie Szulc,
 5. polecam przejęcie dyżuru tygodniowego w okresie od 21.09.2020 r. – 25.09.2020 r. SSR Pawłowi Jurewiczowi.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Sądu a także na drzwiach wejściowych do budynku Sądu.

 

                                                                                                                         Wiceprezes Sądu Rejonowego

                           w Krośnie Odrzańskim

                       Monika Zawartowska

 


 

 UWAGA

Od dnia 25 maja 2020 r. Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim znosi część ograniczeń swojego urzędowania, wprowadzonych w związku z epidemią COVID - 19, a dotyczących:

* wstrzymania wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń w innych niż w sprawach pilnych -  od 25 maja 2020 r. wszystkie sprawy będą sukcesywnie wyznaczane,

* zamknięcia Biura Podawczego i Biur Podawczych Ksiąg Wieczystych - od 25 maja 2020 r. Biuro Podawcze i Biura Podawcze Ksiąg Wieczystych będą przyjmować korespondencję w dniach urzędowania Sądu w godzinach od 9:00 do 11:30, a następnie od 12:30 do 15:00,

* wyłączenia możliwości osobistego zapoznania się z aktami - od 25 maja 2020 r. zapoznanie z aktami sprawy odbywa się w wyznaczonym pomieszczeniu Sądu, po uprzednim telefonicznym lub mejlowym umówieniu terminu.

Jednocześnie w dalszym ciągu pozostają zachowane podwyższone środki bezpieczeństwa, których celem jest zapewnienie możliwie jak najwyższej ochrony uczestników postępowań oraz pracowników Sądu przed zagrożeniem epidemiologicznym, m.in. poprzez:

 

 • ograniczenie liczby interesantów przebywających jednocześnie w budynkach Sądu w Krośnie Odrzańskim i w Gubinie
 • ograniczenie kontaktu interesantów Sądu z orzecznikami i pracownikami oraz ze sobą nawzajem;

 

Wejście na teren obiektów Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim
będzie możliwe jedynie po wykazaniu powodu wizyty (wezwanie na rozprawę, zawiadomienie o rozprawie lub posiedzeniu jawnym, publikacja orzeczenia umówiona wizyta w celu zapoznania się z aktami sprawy, umówione spotkanie w sprawie skargi lub w innej sprawie administracyjnej itp.).

 

Powód wizyty należy przedstawić ochronie budynku. Ochrona wpuści osoby zainteresowane nie wcześniej niż 10 minut przed godziną posiedzenia/rozprawy/wizyty.

 

Osoby wchodzące do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim podlegają obowiązkowi mierzenia temperatury, dezynfekcji rąk oraz zakrywania nosa i ust własną maseczką ochronną

 

 Nie przeprowadza się bezpośredniej obsługi Interesantów w sekretariatach Wydziałów, a korespondencja winna być składana przez Biuro Podawcze co najmniej 24 godziny przed terminem rozprawy/posiedzenia celem umożliwienia jej przejścia procedury kwarantanny

 

Przed kontaktem z Sądem Rejonowym w Krośnie Odrzańskim prosimy koniecznie zapoznać się ze wszystkimi ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA, które dostępne są po kliknięciu na poniższy odnośnik:

 

 ORGANIZACJA OBSŁUGI INTERESANTÓW
W SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19                     [KLIKNIJ TUTAJ]

 

* * *

PRZYPOMINAMY, ŻE KONTAKT z WYDZIAŁAMI SĄDU ODBYWA SIĘ TELEFONICZNIE LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

 

 


 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

ul.Piastów 10 L
66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 68 410 88 00

      68 410 88 01

      68 383 99 10

fax 68 410 88 78

e-mail: biuro.podawcze@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Wydziały Zamiejscowe Sądu Rejonowego z siedzibą w Gubinie

ul. Piastowska 16

66-620 Gubin

 


Godziny urzędowania:

Sąd Rejonowy czynny jest w dni powszednie:
w każdy poniedziałek w godzinach od 7.00 do 18.00
od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00


"W związku z wejściem w życie z dniem 8 września 2016 roku przepisów:
- Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy -
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
[Dz.U.2015.poz.1311]
- Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania
cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks
cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
[Dz.U.2016.poz.1358],
których konsekwencją jest dopuszczalność prowadzenia korespondencji
elektronicznej w zakresie pism procesowych za pomocą systemu
teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, uprzejmie
informujemy, że system ten jest obecnie opracowywany przez Ministerstwo
Sprawiedliwości i zostanie wdrożony w sądach powszechnych w ustawowym
terminie 3 lat od wejścia w życie ww. ustaw.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej [ePUAP] w sądach
powszechnych również nie stanowi systemu teleinformatycznego, o którym mowa
w przytoczonych powyżej przepisach."

Informacje
Godziny urzędowania
PON: 7:00 - 18:00
WT-PT: 7:00 - 15.00
Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim
   
ul. Piastów 10 L
66-600 Krosno Odrzańskie
   
68 383-99-10
fax: 68 383-04-55