Rodzina 500+

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA SĄDU

Sąd Rejonowy w  Krośnie Odrzańskim funkcjonuje jako jeden z sądów w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zielonej Górze na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2014, poz. 1407) i obejmuje obszarem właściwości:  

•miasto Gubin,

•gminy: Bobrowice, Bytnica, Cybinka, Dąbie, Gubin, Krosno Odrzańskie i Maszewo .

 

Status prawny

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, 66-600  Krosno Odrzańskie ul.Piastów 10 L jako jednostka  sądownictwa powszechnego realizuje zadania stawiane sądom powszechnym

 -  Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez uzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd (Konstytucja RP, art.45), -  Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu   do służby publicznej na jednakowych zasadach (Konstytucja RP, art.60),

 I. PODSTAWY  PRAWNE

1.1. Ustawa z 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2016, 2062 t.j. ze zm.),  

1.2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z  z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz.U.2013, 69 ze zm.),  

1.3. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015r.- Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015, 2316 ze zm.),  

1.4. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U.2014, 1407 ze zm.),  

1.5. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r.w sprawie  organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. Ministra Sprawiedliwości z 2003 r. Nr 5, poz.22 ze zm.).  

1.6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U.2012, 1476 ze zm.),  

1.7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016, 1870 t.j. ze zm.),  

1.8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2016, 1047 t.j. ze zm.),  

1.9. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U.2016,796 t.j. ze zm.),  

1.10. inne akty wykonawcze regulujące sprawy komorników, notariuszy, adwokatów, ławników, biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych oraz działanie sądów pracy, sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz archiwizacji akt i innych dokumentów sądowych.