Rodzina 500+

OFERTY PRACY

 
13.07.2018

DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA INFORMATYKA

 OAD 1012-3/18                                                      Krosno Odrz., dnia 13  lipca 2018r.

 

               

                                                                 OGŁOSZENIE

                         DYREKTORA  SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

                         W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW  NA  INFORMATYKA

 

 

 1. Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 L,

                                 66-600 Krosno Odrzańskie

 

 1. Oznaczenie konkursu: konkurs na informatyka sygnatura  konkursu

                                    OAD 1012-3/18

 

 1. Liczba wolnych stanowisk pracy : jedno stanowisko – informatyk  w pełnym wymiarze czasu pracy,  w oddziale administracyjnym ( miejsce pracy –Krosno Odrzańskie i Gubin)

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Świadczenie usług wsparcia informatycznego dla pracowników Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim i Gubinie , a w szczególności:

a) udzielanie pomocy technicznej i merytorycznej dla użytkowników wewnętrznego systemu informatycznego;

b) wsparcie dla użytkowników w zakresie korzystania z używanego oprogramowania;

c) udzielanie pomocy związanej z nieprawidłowym działaniem sprzętu komputerowego (stacji roboczych, urządzeń drukujących, skanerów itp.);

2. usuwanie usterek sprzętu komputerowego i oprogramowania;

3. administrowanie lokalną siecią komputerową oraz nadzór nad eksploatacją systemów;

4. tworzenie i utrzymanie środowiska pracy dla użytkowników systemu teleinformatycznego;

5. monitorowanie poprawności działania systemów i usług;

6. administracja systemami Windows/Windows Server;

7. administracja usługami katalogowymi Active Directory, serwerami aplikacyjnymi, plików oraz baz danych;

8. prowadzenie dokumentacji systemu.

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie minimum wyższe kierunkowe informatyczne pierwszego stopnia,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych,
  3. nieposzlakowana opinia,
  4. niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe(przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  5.  znajomość podstawowych zagadnień z zakresu konfiguracji oraz administracji systemami
  6.  znajomość podstawowych zagadnień z zakresu konfiguracji oraz administracji systemami Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2003/2008/2012/2016,
  7.  znajomość podstawowych zagadnień związanych z administracją i utrzymaniem baz danych (MS SQL 2008/2012/2014/2016),
  8. znajomość podstawowych zagadnień sieciowych LAN,
  9. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę z dokumentacją techniczną,
  10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  11.  zdolności analityczne,
  12. umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,
  13.  umiejętność pracy w zespole,
  14.  rzetelność i komunikatywność,
  15.  odporność na stres,
  16. wysoki poziom kultury osobistej.

 

 

                  Wymagania dodatkowe :

 

 1. znajomość administracji systemów LINUX
 2. znajomość administracji środowiskami wirtualnymi ( Hyper-V)
 3. znajomość i obsługa mechanizmów działania zarządzalnych                          przełączników, routerów, urządzeń klasy UTM.

 

 

 

 1. Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia.

 

 1. Podanie  adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem i numerem telefonu kontaktowego,
 2.  CV,
 3. Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych ( załącznik nr 1 ),
 6. Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ( załącznik nr 2 ),
 7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ( załącznik nr 3),
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji ( załącznik nr 4 ),
 9. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie i umiejętności zawodowe.

             Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

 

           

          Pisemne oferty na konkurs prosimy składać w terminie do dnia 31 lipca

          2018r. do godz.15.00 w zamkniętej kopercie osobiście w Oddziale 

          Administracyjnym Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L,

          pokój 102 lub przesłać drogą pocztową z zaznaczeniem sygnatury konkursu na

          adres:

 

                        Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

                        ul. Piastów 10L

                       66-600 Krosno Odrzańskie

                       z dopiskiem : „Konkurs na informatyka OAD 1012-3/18”

 

 1. Inne informacje.
  1. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane ( liczy się data stempla pocztowego),
  2. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  3. Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu ( praktycznego sprawdzenia umiejętności) wraz z podaniem terminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu www.krosno-odrz.sr.gov.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu w Krośnie Odrzańskim oraz Gubinie, na  co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.
  4. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( Dz. U.2014.400 j.t)

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – wstępna selekcja  złożonych  przez kandydatów podań pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

II etap-sprawdzian wiedzy teoretycznej i i praktycznych umiejętności.

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

 1. Komisja  konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy.
 2. Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzonego ostatniego konkursu.

 

 

 

           

 

                                               DYREKTOR

                                                       SĄDU REJONOWEGO

                                                                                                          /-/ Radosław Syty

 
30.04.2018

LISTA KANDYDATÓW

 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrz.

 

LISTA KANDYDATÓW

 

zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na  STAŻ URZĘDNICZY stanowisko w wymiarze jednego etatu do   Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

 

 

Trzeci etap konkursu  rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzony zostanie w dniu 08.05.2018r. godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L w pokoju  nr 115.

 

  

Lp.

Nazwisko  i Imię

godzina   konkursu

1

               Marta Olejnik

09.00

 
18.04.2018

LISTA KANDYDATÓW

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrz.

 

LISTA KANDYDATÓW

 

zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na  STAŻ URZĘDNICZY stanowisko w wymiarze jednego etatu do   Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

 

 

Drugi etap konkursu  sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności przeprowadzony zostanie w dniu 26.04.2018r. godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L w pokoju  nr 115.

Kandydaci będą proszeni w kolejności alfabetycznej według harmonogramu tj.

 

 

 

Lp.

Nazwisko  i Imię

godzina   konkursu

1

               Marta Olejnik

09.00

2

Joanna Plucińska

09.15

3

Joanna Robowska

09.30

 

 
04.04.2018

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA STAŻ URZĘDNICZY

OAD 1012-2/18                                                      Krosno Odrz., dnia 3 kwietnia 2018r.

 

               

                                                                 OGŁOSZENIE

                         DYREKTORA  SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

                         W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW  NA  STAŻ URZĘDNICZY

 
04.04.2018

UNIEWAŻNIENIE

                                                           Krosno Odrzańskie, dnia 3 kwietnia 2018r.

OAD.1012-1/18

           

                                                      UNIEWAŻNIENIE

                                              

 

 

               Dyrektor Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim informuje, iż w związku z ogłoszonym w dniu 15 marca  2018r. konkursem na 1 wolne stanowisko w wydziale orzeczniczym – VI Zamiejscowym Wydziale  Ksiąg Wieczystych w Gubinie  Sądu  Rejonowego w Krośnie Odrzańskim  OAD 1012-1/18 i brakiem ofert procedura konkursowa zostaje unieważniona.

 

 

                                                                                               DYREKTOR

                                                                                       SĄDU REJONOWEGO

                                                                                       /-/  Radosław Syty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS/i.k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MN/i.k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MN/i.k

 

 

 

 

 

 

 

MN/ik

 
15.03.2018

NABóR KANDYDATÓW NA STAŻ URZĘDNICZY

 OAD 1012-1/18                                                      Krosno Odrz., dnia 15 marca  2018r.

 

               

                                                                 OGŁOSZENIE

                         DYREKTORA  SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

                         W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW  NA  STAŻ URZĘDNICZY

 

 

 1. Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 L,

                                 66-600 Krosno Odrzańskie

 

 1. Oznaczenie konkursu: konkurs na staż urzędniczy, sygnatura  konkursu

                                    OAD 1012-1/18

 

 1. Liczba wolnych stanowisk pracy : jedno stanowisko – stażysta  w pełnym wymiarze czasu pracy, docelowo sekretarz sądowy w wydziale orzeczniczym ( miejsce pracy – Gubin )