Rodzina 500+

Klauzula informacyjna - zamówienia publiczne

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1

Tożsamość Administratora

Administratorem Danych jest: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L, 66-600 Krosno Odrzańskie reprezentowany przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

2

Dane kontaktowe Administratora

Telefon kontaktowy do Sądu: 68 410 88 00; 68 410 88 01; 68 383 99 10; 

e-mail: biuro.podawcze@krosno-odrz.sr.gov.pl

3

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych

W Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych w osobie Sylwii Kochman. Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan skontaktować się za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego: wysyłając e-mail na adres: iod@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za wyjątkiem spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

4

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Wykonawcy oraz dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO, jest art. 6 ust. 1 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  

5

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o jawność postępowania (między innymi art. 18, art. 74, art. 253, art. 260 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych).

6

Czasookres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Okresy wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne na podstawie innych przepisów prawa.

7

Prawa osób fizycznych, których przetwarzania dotyczy

Posiada Pani/Pan prawo do:

1) prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, jednak skorzystacie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;

3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8

Dodatkowe informacje

Zamawiający dodatkowo informuje, że wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał, jednakże ten obowiązek wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust 4 RODO). Dodatkowo wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust 5 RODO.

9

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.