Rodzina 500+

Rada Ławnicza

Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej (Dz. U. 2006, Nr 23, poz. 174), do zadań rady ławniczej należy:

  1. reprezentowanie wszystkich ławników w sądzie;

  2. współdziałanie z prezesem sądu w zakresie sporządzania list ławników do poszczególnych wydziałów sądu;

  3. współdziałanie z prezesem sądu w zakresie podjęcia działań zmierzających do odwołania z funkcji ławnika;

  4. podejmowanie działań umożliwiających podnoszenie poziomu pracy wykonywanej przez ławników;

  5. współdziałanie z prezesem sądu w ustalaniu przez niego terminów i tematyki narad sędziowsko-ławniczych;

  6. przedstawianie prezesowi sądu propozycji dotyczących potrzeb szkoleniowych, w tym zakresu tematycznego i form szkolenia ławników;

  7. wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez prezesa sądu;

  8. opracowanie projektu regulaminu pracy rady;

  9. przekazywanie prezesowi sądu oraz rzecznikowi prasowemu sądu, na ich prośbę, informacji o działalności ławników.

 

Skład Rady ławniczej Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim na kadencję 2024-2027:

             1. Kazimierczak Marek - Przewodniczący Rady Ławniczej,

             2. Wyrzykowska Zofia - Zastępca Przewodniczącego Rady Ławniczej,

             3. Kiełbasa Piotr Krzysztof - Sekretarz Rady Ławniczej.